Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

Privacyverklaring

Versie 1.0
Datum: 16/06/2021

 

Identiteit van de verwerkingsverantwoordelijke

De eenmanszaak van Andrew Durnez (hierna “i-Serv”, “wij”, “ons”) respecteert uw privacy en streeft ernaar om uw persoonsgegevens steeds met de nodige zorg en vertrouwelijkheid te behandelen. Wij verbinden ons ertoe om hierbij steeds de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) en andere toepasselijke regelgeving na te leven.

Als onderneming staan wij onze klanten bij als IT-partner. Deze Privacyverklaring is dan ook van toepassing op de persoonsgegevens die wij in het kader van voornoemde commerciële activiteit van u verwerken als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG.

U vindt alle relevante gegevens van i-Serv hieronder terug en kan ons via de vermelde contactgegevens ook steeds bereiken voor verdere vragen of opmerkingen in verband met de manier waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Naam en rechtsvorm: Andrew Durnez (eenmanszaak uitgebaat onder de vestigingseenheid met als naam ‘i-Serv’)

Ondernemingsnummer: 0808.669.303

Adres vestiging: Kruidenstraat 38,  8020 Ruddervoorde, België

E-mailadres:info@i-serv.be

 

Wat betekent ‘persoonsgegevens verwerken’?

Het verwerken van persoonsgegevens (hierna “gegevens”) omvat elke verwerking van gegevens die u als natuurlijke persoon kunnen identificeren. Het kan bijvoorbeeld gaan om uw contactgegevens of bestelgeschiedenis. Om welke gegevens het precies gaat, leest u verder in deze Privacyverklaring. Het begrip ‘verwerken’ is zeer ruim en dekt onder andere het verzamelen, bewaren, gebruiken van uw gegevens, of het delen hiervan met derden. i-Serv verwerkt uw persoonsgegevens enkel in het kader van haar commerciële activiteiten als onderneming.

Specifiek voor de verwerking van gegevens via het gebruik van cookies, verwijzen wij naar onze Cookieverklaring die integraal deel uitmaakt van deze Privacyverklaring.

In het kader van onze IT-dienstverlening treden wij in bepaalde situaties op als verwerker van onze klant in de zin van de AVG (bv. voorzien van online werkplaats, back-up dienstverlening, …). In dit geval verzoeken wij u om u te richten tot onze klant voor enige vragen die u in dit verband zou hebben omtrent de manier waarop uw gegevens verwerkt worden.

 

Op wie en wanneer is deze Privacyverklaring van toepassing?

Deze Privacyverklaring is van toepassing in de gevallen waarin i-Serv verantwoordelijk is voor de verwerking van uw gegevens. Dit betekent dat i-Serv bepaalt voor welke doeleinden (waarom) en met welke middelen (hoe) uw gegevens verwerkt worden. Concreet treden wij ten aanzien van onderstaande personen op als verwerkingsverantwoordelijke. Dit omvat ook personen die in het verleden tot deze categorieën behoorden (bv. voormalige klant), of personen die mogelijk in de toekomst tot deze categorieën zullen behoren (bv. potentiële klant).

  • onze klanten, aan wie wij onze IT-producten leveren;
  • onze zakenpartners, die ons bijstaan bij het uitbaten van onze onderneming;
  • kandidaat-medewerkers, die bij ons een sollicitatie indienen;
  • andere personen die ons zouden contacteren, bv. naar aanleiding van een bezoek aan onze website www.i-serv.be.

Wanneer één van de hierboven bedoelde personen een rechtspersoon is, verwerken wij nog steeds gegevens van onze contactpersonen bij deze entiteiten en blijft de AVG van toepassing.

 

Welke gegevens verwerken wij?

Hieronder verduidelijken wij welke gegevens wij van u kunnen verwerken. Afhankelijk van de concrete situatie, uw voorkeuren en de manier waarop u ons contacteert, verwerken wij niet alle onderstaande gegevens van u. Voor de duidelijkheid geven wij hieronder eerst aan welke gegevens wij algemeen kunnen verwerken van al onze contacten. Daarna verduidelijken wij welke gegevens wij bijkomend kunnen verwerken voor specifieke categorieën contacten, meer bepaald onze klanten en zakenpartners en onze kandidaat-medewerkers.

Algemeen

Van al onze contacten verwerken wij mogelijk onderstaande gegevens:

Soort gegevens Voorbeelden (niet-limitatief)
   
Elektronische identificatie- en gebruiksgegevens IP-adres, browsertype, locatiegegevens, via welke weg u op onze website terechtkomt, het soort toestel waarmee u onze website bezoekt, de bezochte webpagina’s, de manier waarop u navigeert op de bezochte webpagina’s. Deze gegevens worden voornamelijk via het gebruik van cookies verwerkt. Voor meer details hierover verwijzen wij naar onze afzonderlijke Cookieverklaring.[Mr. F.1]
   
Identificatiegegevens Een kopie van uw identiteitskaart (uitsluitend om uw identiteit te verifiëren wanneer u één van uw rechten als betrokkene wenst uit te oefenen op basis van de AVG).
   
Contactgegevens en -geschiedenis Naam, voornaam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, verzonden en ontvangen communicatie (bv. e-mailberichten, berichten verstuurd via het contactformulier op onze website, brieven, …).

 

Klanten en zakenpartners

Van onze klanten en zakenpartners verwerken wij bijkomend mogelijk onderstaande gegevens:

Soort gegevens Voorbeelden (niet-limitatief)
   
Overeenkomsten en betalings- en facturatiegegevens Betaalkaartgegevens, bankrekeningnummer, facturen, offertes, bestellingen, gesloten overeenkomsten, uw voorkeuren in verband met de gewenste IT-producten en eventuele login- en gebruiksgegevens van applicaties of IT-diensten die wij ter beschikking stellen, verzekerings- en leveringsmodaliteiten.
   
Aftersales, feedback, projecten & getuigenissen Bestel- of transactiegeschiedenis, gegevens in verband met onze ondersteuning of dienstverlening na verkoop. Voor publicatie op onze website, indien u hierin toestemt: uw beoordelingen en ervaringen in verband met geleverde producten, of in verband met onze samenwerking, een beschrijving van de IT-projecten die wij voor u uitvoeren.

 

Kandidaat-medewerkers

Van kandidaat-medewerkers verwerken wij bijkomend mogelijk onderstaande gegevens. Uiteraard zal dit in grote mate afhankelijk zijn van welke gegevens u zelf aan ons wenst te verstrekken in functie van uw sollicitatie. 

Soort gegevens Voorbeelden (niet-limitatief)
   
Persoonlijke bijzonderheden Leeftijd, geslacht, geboortedatum, nationaliteit.
   
Werkgerelateerde gegevens Curriculum vitae, opleidingen, getuigschriften en puntenlijsten, talenkennis, professionele loopbaan, publicaties, portfolio.
   
Persoonlijkheidsprofiel Motivatiebrief, hobby’s, sociale activiteiten, persoonlijkheid, nota’s sollicitatiegesprek.
   
Beeld en geluid Foto’s en videobeelden die u zelf aan ons zou verstrekken in het kader van uw sollicitatie.

 

Voor welke doeleinden en op basis van welke rechtsgronden verwerken wij uw gegevens?

Wij verwerken uw gegevens enkel voor legitieme doeleinden die kaderen in onze commerciële activiteiten als onderneming. De verwerking is hierbij steeds gebaseerd op de rechtsgronden die worden opgesomd in de AVG.

Voor de duidelijkheid geven wij hieronder eerst een overzicht van de doeleinden en rechtsgronden van de algemene verwerkingsprocessen binnen onze onderneming. Daarna sommen wij de verwerkingen op die relevant zijn voor specifieke categorieën contacten, meer bepaald onze klanten en zakenpartners en onze kandidaat-medewerkers.

Algemeen

Onderstaande verwerkingsprocessen zijn potentieel relevant voor al onze contacten.

Verwerkingsdoeleinde Rechtsgrond
Het beantwoorden van uw vraag wanneer u met ons contact opneemt, moest dit niet (meer) te kaderen zijn in een bestaande, voormalige of potentieel toekomstige relatie met u als onze klant, zakenpartner, of kandidaat-medewerker, met inbegrip wanneer dit gebeurt via één van de formulieren op onze website.  Gerechtvaardigd belang
 Toestemming indien u het contactformulier op onze website gebruikt.
   
Het promoten van de activiteiten van i-Serv, door uw contactgegevens te gebruiken om (elektronische) nieuwsbrieven of ander marketingmateriaal naar u te versturen, indien u hiertoe uitdrukkelijk uw toestemming verleent, via e-mail of via het inschrijvingsformulier op onze website. 
U beschikt over het recht om uw toestemming op elk moment terug in te trekken. Voor elektronische marketingberichten kan u dit recht uitoefenen door gebruik te maken van de uitschrijflink onderaan elk dergelijk bericht dat u van ons ontvangt. U beschikt ook steeds over een absoluut recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking voor doeleinden van direct marketing, waarna wij deze verwerking moeten stopzetten.
 Toestemming
   
Het aanbieden van een website die op technisch gebied goed functioneert door het gebruik van strikt noodzakelijke cookies, zodat wij u een veilige en goed functionerende website kunnen bieden. Gerechtvaardigd belang
   
Het gebruik van analytische cookies op onze website om inzicht te verkrijgen in de manier waarop u onze website gebruikt, met onder meer het oog op het opsporen van navigatieproblemen, en het gebruiksvriendelijker en aantrekkelijker maken van de website. Toestemming
   
Het gebruik van marketing cookies op onze website, met het oog op het weergeven van advertenties, het implementeren van functies op onze website geboden door sociale media, en het meten van hoe vaak deze advertenties en functies respectievelijk weergegeven en gebruikt worden. Toestemming
   
Het nakomen van onze wettelijke verplichtingen als onderneming, zoals op het gebied van gegevensbescherming en op fiscaal/boekhoudkundig gebied. Wettelijke verplichting
   
Het verzekeren van de mogelijkheid tot de uitoefening of verdediging in rechte van de belangen van i-Serv, en het daadwerkelijk overgaan hiertoe, indien wij van oordeel zijn dat onze belangen geschaad worden en een juridische procedure zich opdringt (bv. gerechtelijke invordering van een onbetaalde factuur), of indien tegen ons juridische stappen ondernomen zouden worden door een persoon die zich door ons benadeeld voelt (bv. voor het voeren van verweer indien u ons aansprakelijk zou willen stellen voor gebreken in de levering van onze IT-producten). Gerechtvaardigd belang

 

Klanten en zakenpartners

Van onze klanten en zakenpartners verwerken wij de gegevens bijkomend voor onderstaande doeleinden:

Verwerkingsdoeleinde Rechtsgrond
Het aangaan, uitvoeren of beëindigen van de overeenkomst met u als onze klant met inbegrip van het beantwoorden van uw offerteaanvraag of productvraag, het opvragen van alle relevante informatie voorafgaand aan de (mogelijke) levering van onze producten, het nakomen van onze pre-contractuele verplichtingen, de totstandkoming van de klantenovereenkomst, het beheer van de klantenrelatie, communicatie met medewerkers van i-Serv en het factureren en innen van de bedragen die u ons verschuldigd bent naar aanleiding van de levering van onze hardware, software en IT-diensten. Het aangaan, uitvoeren of beëindigen van de specifieke overeenkomst met u als onze zakenpartner, met name leveranciersovereenkomsten of enige andere samenwerkingsovereenkomst, met inbegrip van het onderhandelen van een potentiële samenwerking, de totstandkoming van de samenwerkingsovereenkomst, het beheer van onze relatie als zakenpartners, het betalen van de bedragen die wij u verschuldigd zijn als uw zakenpartner, of het factureren en innen van de bedragen die u ons verschuldigd bent naar aanleiding van de samenwerking.  Noodzaak voor de totstandkoming of uitvoering van een overeenkomst.
  Gerechtvaardigd belang (voor contactpersonen bij onze klant of zakenpartner die geen partij zijn bij de overeenkomst)
     
Het promoten van de commerciële activiteiten van i-Serv, door uw contactgegevens te gebruiken om marketingmateriaal (met inbegrip van relatiegeschenken) naar u te versturen, via e-mail of een ander kanaal, in het kader van onze bestaande (klanten)relatie en voor soortgelijke producten als degene die u bij ons reeds aangekocht heeft of in het kader van onze samenwerking, tot een redelijke termijn na uw laatste aankoop of beroep op onze diensten, of na onze laatste samenwerking.
U beschikt over een absoluut recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking voor doeleinden van direct marketing, waarna wij deze verwerking moeten stopzetten. Voor elektronische marketingberichten kan u dit recht uitoefenen door gebruik te maken van de uitschrijflink onderaan elk dergelijk bericht dat u van ons ontvangt.
 Gerechtvaardigd belang
 Toestemming indien u hier uitdrukkelijk om verzocht heeft (bv. via de website, zie onder de algemene verwerkingen)
     

De verbetering van onze producten op basis van uw feedback hierop als onze huidige of voormalige klant of zakenpartner en het onderzoeken van uw interesse in nog niet aangeboden producten met het oog op de mogelijke uitbreiding van ons aanbod als onderneming. Wij streven deze doeleinden na door:

  • marktonderzoek uit te voeren;
  • uw tevredenheid na te gaan en te verzoeken om uw waardevolle feedback op onze producten met het oog op verdere analyse hiervan;
  • uw getuigenis over onze dienstverlening, of een beschrijving van het IT-project dat wij voor u uitvoeren, te publiceren op onze website en/of op onze pagina’s op sociale mediakanalen.
 Gerechtvaardigd belang
 Toestemming voor de publicatie van uw getuigenis of ons project op onze website of onze sociale mediaprofielen (desgevallend verleend aan het relevante sociale mediaplatform).

 

Kandidaat-medewerkers

Van onze kandidaat-medewerkers verwerken wij de gegevens bijkomend voor onderstaande doeleinden:

VerwerkingsdoeleindeRechtsgrond
Het beoordelen van de vraag of i-Serv met u een arbeids-, stage- of samenwerkingsovereenkomst wenst aan te gaan.Noodzakelijk voor de totstandkoming van een overeenkomst.
Het gedurende maximum 2 jaar bijhouden van de gegevens die u ons verstrekt heeft in het kader van een sollicitatie, indien u een interessant profiel heeft, maar wij u initieel geen voorstel konden doen omdat er geen geschikte positie vrij was. Wanneer een geschikte positie zou vrijkomen, gebruiken wij uw gegevens om u opnieuw te contacteren en te peilen naar uw interesse in verdere besprekingen.Toestemming

 

Met wie delen wij uw gegevens?

Wij geven uw gegevens niet door aan derden, tenzij wanneer dit strikt noodzakelijk is in het licht van hogervermelde doeleinden (bv. in functie van de levering van software en/of hardware, of de verlening van IT-diensten), of indien wij daartoe wettelijk verplicht zijn.

Waar nodig doen wij een beroep op externe dienstverleners, zogenaamde “verwerkers”, ter ondersteuning van onze operationele doeleinden zoals het beheer van onze website en IT-systemen. Deze externe dienstverleners voeren desgevallend bepaalde verwerkingen van gegevens uit namens ons. Wij zullen uw gegevens slechts delen met deze externe dienstverleners in de mate dat dit nodig is voor het desbetreffende doel. De gegevens mogen door hen niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Bovendien zijn deze dienstverleners contractueel gebonden om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te waarborgen door middel van een zogenaamde “verwerkersovereenkomst” die met deze partijen werd afgesloten. 

Concreet heeft dit tot gevolg dat wij uw gegevens, voor zover relevant in uw situatie, met de volgende derden delen voor de volgende doeleinden, waarbij deze derden in bepaalde gevallen optreden als verwerkers namens ons:

Potentiële categorie ontvangers van uw gegevens Rechtsgrond
   
Postbedrijven, transport- en bezorgbedrijven voor wat betreft uw contactgegevens met het oog op het verzenden van bestelde producten of post aan u als onze huidige, voormalige of potentieel toekomstige klant of zakenpartner. 

Noodzaak voor de totstandkoming of uitvoering van een overeenkomst, indien u onze klant, zakenpartner of kandidaat-medewerker bent.

Gerechtvaardigd belang indien tussen ons geen (rechtstreekse) overeenkomst van toepassing is of overwogen wordt, bv. wanneer u louter onze contactpersoon bent bij onze klant of zakenpartner.

Uw toestemming waar relevant, bv. bij inschrijving op de nieuwsbrief of bij publicatie van uw getuigenis of ons project op onze website.

  
Betalingsdienstverleners voor de gegevens die relevant zijn voor het verwerken van uw betalingen aan i-Serv als onze klant of zakenpartner, of voor het verwerken van (terug)betalingen door i-Serv aan deze personen, met het oog op een efficiënt beheer van de betalingsadministratie binnen onze onderneming. 
  
Onze freelancers of externe zakenpartners wanneer dit noodzakelijk is met het oog op de levering van onze producten. Zo ontvangen bijvoorbeeld fabrikanten of leveranciers van IT-producten, of verzekeraars uw gegevens, indien dit noodzakelijk is in het licht van onze (potentiële) klantenrelatie of samenwerking.  
  
De verwerkers die ons op IT-gebied bijstaan bij het uitbaten van onze onderneming, met het oog op de efficiënte aanbieding van onze diensten en een veilig en efficiënt digitaal gegevensbeheer binnen onze onderneming. Bijvoorbeeld: de aanbieder van TeamViewer zodat wij u op afstand hulp kunnen bieden, e-mailingprogramma’s voor het uitsturen aan klanten en zakenpartners van transactionele e-mails, de partijen die ons toelaten om onze agenda, website en mailboxen naar behoren te beheren. 
   
Overheidsorganen, gerechtelijke instanties en beoefenaars van gereglementeerde beroepen zoals boekhouders en advocaten, met het oog op de naleving van onze wettelijke verplichtingen als onderneming, en de efficiënte verdediging van onze belangen in het kader van een eventueel juridisch geschil, voor wat betreft de gegevens die hier strikt noodzakelijk voor zijn. Wettelijke verplichting indien de doorgifte kadert in een wettelijke verplichting of overheidsbevel.
 De uitvoering van een overeenkomst of ons gerechtvaardigd belang, voor enige andere doorgiftes.

 

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld en worden verwerkt, zoals hierboven gespecificeerd.

Ten aanzien van onze klanten betreft dit voornamelijk het aanbieden en leveren van onze IT-producten en eventuele gerelateerde (periodieke of permanente) ondersteuning of dienstverlening na verkoop. Ten aanzien van onze zakenpartners betreft dit het beheren van onze samenwerking.

In dit verband zullen wij uw gegevens na uw laatste bestelling of uw beroep op onze diensten, of na de beëindiging van onze samenwerking, voor een redelijke termijn bijhouden ter vrijwaring van onze bewijsvoering in geval van een betwisting, of naar aanleiding van potentiële gebreken in verband met geleverde producten in het licht van onze aansprakelijkheid voor gebrekkige levering, niet-levering of niet-tijdige levering.

Voor uw gegevens die van u, als onze klant of zakenpartner, in beperkte mate kunnen voorkomen in onze boekhouding, geldt dat zij gedurende 7 jaar bewaard worden in het kader van onze wettelijke verplichtingen hieromtrent.

Voor uw gegevens die wij van u bewaren als kandidaat-medewerker geldt dat wij ons ertoe verbinden om uw gegevens binnen een redelijke termijn te verwijderen, indien het initieel niet tot een samenwerkingsvoorstel komt. Indien u in dit geval echter uw specifieke toestemming geeft om uw gegevens bij te houden zodat wij u later opnieuw kunnen contacteren, houden wij uw gegevens nog maximum 2 jaar bij. 

 

Waar bewaren wij uw gegevens en hoe worden deze beschermd?

Wij bewaren uw gegevens zowel op onze interne servers als in de cloud. Het is namelijk mogelijk dat wij voor specifieke verwerkingsprocessen een beroep doen op servers in extern beheer, waarbij uw gegevens bewaard worden in de cloud.

Wij besteden een deel van onze verwerkingsprocessen in het kader van onze activiteiten als onderneming uit aan derde partijen, zoals ook verduidelijkt onder titel 5. Eventuele externe dienstverleners treden desgevallend op als gegevensverwerkers namen ons. 

Als uw IT-partner spreekt het voor zich dat wij (en onze verwerkers) de nodige fysieke en passende technische en organisatorische maatregelen hebben getroffen met het oog op het beveiligen van uw gegevens tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. We verlenen enkel toegang tot de gegevens aan onze eigen medewerkers en derden indien zij toegang nodig hebben voor legitieme, relevante zakelijke doeleinden.

Uw gegevens blijven hierbij zoveel als mogelijk bewaard binnen de Europees Economische Ruimte. Het is echter mogelijk dat uw gegevens in het kader van een beroep op bepaalde van onze IT-diensten buiten de EER verwerkt worden. Dit zal uitsluitend gebeuren naar landen waarvan de Europese Commissie heeft bevestigd dat ze een passend beschermingsniveau van uw gegevens waarborgen, of wanneer andere maatregelen genomen zijn om de rechtmatige verwerking van uw gegevens in deze derde landen te verzekeren.

 

Van wie ontvangen wij uw gegevens?

Wij verkrijgen uw gegevens voornamelijk rechtstreeks van u, naar aanleiding van het contact dat wij met elkaar hebben met het oog op de (mogelijke) levering van onze producten, of met het oog op een (mogelijke) samenwerking. Wij kunnen echter niet uitsluiten dat wij bepaalde van uw gegevens in specifieke omstandigheden onrechtstreeks verkrijgen, van openbare bronnen of van derden.

Wanneer wij uw gegevens van openbare bronnen verkrijgen, gaat het bijvoorbeeld om het consulteren van de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO), om uw bestelling of voorstel tot samenwerking namens een onderneming te verifiëren. Het is ook mogelijk dat wij uw gegevens via uw onderneming verkrijgen, wanneer de onderneming waarin u werkzaam bent onze klant of zakenpartner is en wij uw gegevens in dit verband nodig hebben (bv. met het oog op de voorlegging van de voorwaarden van onze samenwerking aan u als legal manager, of met het oog op facturatie indien u de boekhouding bij de klant of zakenpartner verzorgt).

Voor kandidaat-medewerkers geldt dat wij mogelijk uw profiel raadplegen op professionele sociale mediakanalen of uw gegevens ontvangen van een interim- of wervings- en selectiebedrijf, wanneer u langs deze weg bij ons solliciteert.

 

Wat zijn uw rechten?

U beschikt over diverse rechten met betrekking tot de gegevens die wij van u verwerken. Indien u een beroep wenst te doen op één van de hiernavolgende rechten, gelieve ons te contacteren via de contactgegevens opgenomen in de eerste titel van deze Privacyverklaring.

Recht van inzage en kopie

U heeft het recht om uw gegevens in te zien en hiervan een kopie te krijgen. Onder dit recht valt ook de mogelijkheid om verdere inlichtingen te vragen omtrent de verwerking van uw gegevens, onder meer wat betreft de categorieën van gegevens die van u verwerkt worden en voor welke doeleinden dit gebeurt.

Recht van aanpassing of rectificatie

U heeft het recht om uw gegevens te laten aanpassen indien u meent dat wij beschikken over onjuiste gegevens.

Recht van gegevensuitwissing (recht op vergetelheid)

U heeft het recht om te vragen dat wij uw gegevens zonder onredelijke vertraging wissen. Wij zullen echter niet altijd in staat zijn om een dergelijk verzoek in te willigen, onder meer wanneer wij de gegevens nog nodig hebben in functie van een lopende overeenkomst, of wanneer het bijhouden van bepaalde van uw gegevens gedurende een specifieke termijn wettelijk verplicht is.

Recht op beperking van verwerking

U heeft het recht om de verwerking van uw gegevens te beperken. Op die manier wordt de verwerking tijdelijk stopgezet tot er bijvoorbeeld zekerheid is over de juistheid ervan.

Recht op het intrekken van uw toestemming

Wanneer de verwerking is gebaseerd op uw toestemming (zie hierboven onder titels 5 en 6), dan heeft u het recht om deze toestemming op elk moment terug in te trekken door ons te contacteren. Voor marketingberichten die u via e-mail van ons ontvangt op basis van uw toestemming, kan u deze toestemming eenvoudig intrekken door op de uitschrijflink te klikken die onderaan elk dergelijk bericht opgenomen is.

Recht van bezwaar

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens die is gebaseerd op onze gerechtvaardigde belangen. Dit dient te gebeuren op basis van specifieke met uw situatie verband houdende redenen. In dit geval dienen wij de verwerking stop te zetten, tenzij wij dwingende gerechtvaardigde gronden aanvoeren om de verwerking voort te zetten.

U kan echter steeds bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens ten behoeve van direct marketing, waarna wij verplicht zijn de verwerking voor deze doeleinden stop te zetten. Voor marketingberichten die u via e-mail van ons ontvangt, kan u dit recht van bezwaar uitoefenen door op de uitschrijflink te klikken die onderaan elk dergelijk bericht opgenomen is.

Recht op overdraagbaarheid

U heeft het recht om uw gegevens die u zelf aan ons verstrekt heeft met uw toestemming of met het oog op de uitvoering van een overeenkomst, in elektronische vorm te verkrijgen. Op die manier kunnen ze makkelijk aan een andere organisatie worden overgedragen. U heeft bovendien het recht om ons te verzoeken om uw gegevens rechtstreeks over te dragen aan een andere organisatie, indien dit technisch mogelijk is.

Recht om klacht in te dienen bij uw toezichthoudende autoriteit

Indien u van mening zou zijn dat wij uw gegevens op een onjuiste manier verwerken, beschikt u steeds over het recht om een klacht in te dienen bij uw toezichthoudende autoriteit op het gebied van gegevensbescherming. U kan dit doen bij de toezichthoudende autoriteit van de EER-lidstaat waar u gewoonlijk verblijft, u uw werkplek heeft of waar de beweerde inbreuk is begaan. Aangezien wij onze activiteiten uitoefenen vanuit België en geen vestigingen hebben in andere EU-lidstaten, verwijzen wij hieronder naar de contactgegevens van de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit. 

Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA)
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
+32 (0)2 274 48 00
contact@apd-gba.be
Website GBA - klacht indienen

Voor verdere informatie en de contactgegevens van de toezichthoudende autoriteit van elke EER-lidstaat, verwijzen wij naar deze websitepagina van het European Data Protection Board met alle relevante contactgegevens. Daarnaast kan u zich ook steeds richten tot de bevoegde burgerlijke rechtbank, om een vordering tot schadevergoeding in te stellen.

 

Hoe kan u uw rechten uitoefenen?

U kan de rechten vermeld onder titel 10 eenvoudig uitoefenen door met ons contact op te nemen via de contactgegevens opgenomen in de eerste titel van deze Privacyverklaring.

Wanneer u een verzoek tot uitoefening van uw rechten indient, zullen wij indien wij twijfelen aan uw identiteit, vragen om deze te verifiëren. Wij zullen in dit geval verzoeken om documenten over te maken die uw identificatie zonder redelijke twijfel mogelijk maken, zoals een kopie van de voorkant van uw identiteitskaart. Dit doen wij om te voorkomen dat uw gegevens in de verkeerde handen zouden terechtkomen. Het volstaat dat op dergelijke kopie uw naam en geboortedatum duidelijk leesbaar zijn. De andere gegevens mag u dan ook schrappen.

De uitoefening van uw rechten is in principe kosteloos. Wanneer uw verzoek echter kennelijk ongegrond of buitensporig is, kunnen wij u een redelijke vergoeding aanrekenen in het licht van de door ons gemaakte administratieve kosten. In datzelfde geval kunnen wij er echter ook voor kiezen om geen gevolg te geven aan uw verzoek. U wordt desgevallend op de hoogte gebracht van de redenen hiervoor.

In ieder geval brengen wij u steeds uiterlijk binnen een termijn van 1 maand na ontvangst van uw verzoek op de hoogte van het gevolg dat hieraan wordt gegeven. In geval van complexe of veelvuldige verzoeken, kan deze termijn verlengd worden naar 3 maanden. In dit laatste geval wordt u geïnformeerd over de verlenging van de antwoordtermijn.

 

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om deze Privacyverklaring te wijzigen. De meest recente versie is te allen tijde beschikbaar op onze website. De datum waarop deze Privacyverklaring voor het laatst gewijzigd is, kan u bovenaan deze pagina terugvinden. In geval van een substantiële wijziging van de Privacyverklaring, zullen wij de betrokkenen op wie dit een impact kan hebben, hiervan zo mogelijk rechtstreeks informeren.